Halbe Hettema

Broedmachine


admin
Broedmachine

Twee veteranen uit de wereld van de vogelwacht spraken me de afgelopen dagen aan over de plannen om broedmachines in te zetten voor het behoud van weidevogels.

Eerst was daar Jinke Kuperus uit Wirdum, een vrouw die helemaal gek is van kieviten. Op de BFVW-vergadering in Earnewãld wenkte ze me. ,,Moatst ris delkomme’’, zei ze. ,,Kinne wy it oer de briedmasines ha.’’ Die stonden deze avond juist ter discussie. ,,Ik ha der erfaring mei’’, vervolgde ze. In het verleden nam ze stiekem kievitseieren mee van een stuk land waar een boer met de mestinjecteur overheen zou racen. Daar viel niet tegen te beschermen, dacht Jinke.

Ze legde de eieren in de broedmachine, deed de grootgebrachte kuikens ringetjes om en zette ze uit in het ‘bûtlân’. ,,It wie in grut súkses.’’ Het volgende jaar trof ze de groot gegroeide kieviten weer aan in hun leefgebied. ,,It moat altyd wêze’’, vond Jinke daarom.

De avond daarna belde Joost Stoelinga uit Easterwierrum. Fervent vogelbeschermer en verklaard tegenstander van het eierrapen. Hij snapte er niks van. ,,Ha der juster safolle wachten foar de briedmasines stimd? Dat kin dochs net?’’ Joost was jarenlang voorzitter van de vogelwacht in zijn dorp. En die had nu ook voorgestemd. Tot verbijstering van Stoelinga. ,,Dat ha se de leden net iens ferteld.’’

De oud-voorzitter moet niets hebben van broedmachines. Je brengt de kuikens groot en zet ze neer op een plek waar ze zullen wegkwijnen. ,,Meitsje earst it biotoop mar op oarder’’, vindt Joost.

Twee oude rotten in het beschermingsvak, twee totaal uiteenlopende meningen. Wat moet ik, als voormalig eierzoeker en ex-nazorger daarvan vinden?

Sorry Jinke, met alle respect. Ik denk dat Joost gelijk heeft. Het klinkt leuk, de kieviten- en gruttostand een extra boost geven door een paar keer duizenden jonge vogels uit te zetten, maar wat moeten die beesten?

Weiland met broedsje, vier kievitseieren in een nest van de kievit. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN

 

Omkomen van de honger? Als ze onverhoopt aan de leg komen, raken ze dan hun eieren of jongen niet kwijt door vossen, marters of andere predatoren? Kunnen de kuikens genoeg insecten vinden om te overleven? Maken ze ook maar enige kans?

Jawel, het idee is dat er tegelijk gewerkt wordt aan het leefgebied. Maar dat is een kwestie van lange adem. Dat is echt niet klaar op de kortstondige termijn  die de BFVW voor de broedmachines in gedachten heeft.

Er wordt nu vooronderzoek verricht. Ik ben benieuwd of de wetenschap wel kansen ziet. En als dat zo is, of het allemaal juridisch voor elkaar te krijgen is. Er moeten allerlei ontheffingen worden aangevraagd, te beginnen voor het rapen van al die eieren.

Zonder het Harm Niesen te vragen weet ik wel wat De Faunabescherming er van vindt. Die vecht de ontheffingen aan tot bij de hoogste rechter. Dat staat vast.

Laat opmerkingen zien (0)

Aanbevolen artikelen

Weidevogels

Kuiken Arno

Het was zo’n mooi idee van vogelwachtersbond BFVW. Omdat 2018 in Fryslân zo’n bijzonder jaar is, zou het eerste kievitsei geraapt mogen worden om het te kunnen aanbieden aan...

Geplaatst op door admin
Weidevogels

Huiveringwekkend

Pessimist als ik ben heb ik de weidevogels afgeschreven. Wat over niet al te lange tijd rest is een enkele populatie in een reservaat dat door rasters met schrikdraad wordt...

Geplaatst op door Halbe Hettema